ADATKEZELÉSI tájékoztató

Hatályos: 2022. május 04-től visszavonásig

 

Botka-Ilyés Szilvia egyéni vállalkozó és B. I. Group Kft. (Továbbiakban: Adatkezelő) a weboldalai működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

 

 

AZ ADATKEZELŐ adatai:

Vállalkozó neve: Botka-Ilyés Szilvia egyéni vállalkozó

Székhely: 2700 Cegléd, Venyige köz 3.

Levelezési cím: 2700 Cegléd, Venyige köz 3.

Adószám: 69086661-1-33

Nyilvántartási szám: 52679012

Telefonszám: +36209983400

E-mail cím: hello@vallalkozzanyu.hu

Honlap: www.vallalkozzanyu.hu

 

Cég neve: B. I. Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2700 Cegléd, Venyige köz 3.

Levelezési cím: 2700 Cegléd, Venyige köz 3.

Cégjegyzékszám:13-09-219932

Adószám: 27834543-2-13

Telefonszám: +36209983400

 

 

Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse.

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelő székhelyén, weboldalán. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot ezen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melynek hatálybalépéséről Adatkező a Felhasználókat tájékoztatja, az érintetteknek a honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat az Adatkezelő által biztosított módon.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait, kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva, a nemzetközi ajánlásokkal összhangban végzi a személyes adatok kezelését.

 

Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”);
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

 

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

 1. Hírlevélre, ingyenesen letölthető anyagokra, videós kurzusokra történő feliratkozás:

Kezelt adatok: Név, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

Adatkezelés célja: Hasznos marketing és vállalkozásfejlesztési tanítások, tanácsok, ötletek. Digitális anyag, ajánlat e-mailben való küldése.

Adatfeldolgozók:

MailerLite Limited: Ground Floor 71 Lower Baggot Street, Dublin

Adatok törlésének határideje: Visszavonásig

 

 1. Online/offline anyag megrendelése:

Kezelt adatok: e-mail cím, név, bankkártya adatok, telefonszám, lakcím (szállítási/számlázási cím)

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

Adatkezelés célja: Szerződés szerinti teljesítés, megrendelt anyag átadása/szállítása.

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited, Netlight Consulting Kft., KBOSS.hu Kft., OTP Mobil Kft., CIB Bank Zrt.)

Adatok törlésének határideje: 6 év

 

 1. Személyes konzultáció, ajánlatkérés:

Kezelt adatok: Név, e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

Adatkezelés célja: Szerződés szerinti teljesítés

Adatfeldolgozók: MailerLite Limited, Netlight Consulting Kft., KBOSS.hu Kft., OTP Mobil Kft., CIB Bank Zrt.)

Adatok törlésének határideje: Visszavonásig

Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Előzetes tájékozódáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Jelen tájékoztató mellett az alábbi        elérhetőségen kérhet további információt: hello@vallalkozzanyu.hu

Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség:

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog:

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: Botka-Ilyés Szilvia; 2700 Cegléd, Venyige köz 3.; Email: hello@vallalkozzanyu.hu Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 45 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.

 

A személyes adatok tárolása, védelme, hozzáférés az adatokhoz

Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat, az Adatkezelő szék- vagy lakhelyén, saját szerverein. A papír alapú dokumentumokat az Adatkezelő elzárva tartja, biztosítva ezzel, hogy csak az arra jogosult kapjon hozzáférést. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő és munkatársai jogosultak megismerni. Jelen tájékoztatóban írtak szerint egyes adatok továbbításra kerülnek adatfeldolgozók és más adatkezelők részére (pl.: könyvelő), a jelen tájékoztatóban írt célok megvalósítása érdekében. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen. Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok körét, az esetleges adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Cookie-szabályzat

 A www.vallalkozzanyu.hu oldal a minél jobb működése érdekében sütiket használ. Ezt a számítógépéről illetve használt böngészőjéből bármikor törölheti.

Amennyiben nem fogadja el a sütiket, nem tudjuk garantálni az oldal megfelelő működését.

A sütik képesek statisztikai adatokat is nyújtani a honlapok üzemeltetőinek. Ezek az adatokat információt tartalmazhatnak az érdeklődési köreiről, demográfiai adatairól. Ezen adatok alapján nem lehet személyesen beazonosítani Önt.  Amennyiben az „Elfogadom” gombra kattint, elfogadja a sütik használatát.

 

Eljárási szabályok

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
a. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
b. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
c. a kérelem túlzó.
Ezen esetekben az Adatkezelő jogosult:
a. a kérelmet megtagadni;
b. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.
Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene).

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.
Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
a. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
b. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

Jogorvoslat

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410;
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu;
Weboldal: www.naih.hu.

Hatósági együttműködés

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

 

Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

 

Az érintettek jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat.

Adatfeldolgozó az adatkezelő által alkalmazott könyvelő cég:

 • Ködmön Könyvelőiroda Kft.
  2030. Érd, Géza u. 32.

A számlák kiállításával kapcsolatban az adatkezelő partnere:

 • KBOSS.hu Kft.
  1031 Budapest, Záhony u. 7.

A hírlevélküldéssel összefüggésben:

 • MailerLite, Inc.
  Delaware corporation at 548 Market St, PMB 98174, San Francisco, CA 94104-5401, United States

Az adatkezelő weboldala által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás használata miatt adatfeldolgozó:

 • Google Ireland Limited
  Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

A közösségi oldalak használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partnerek:

 • Meta Platforms Ireland Ltd.
  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 • LinkedIn Corporation
  1000 West Maude AvenueSunnyvale, CA 94085USA

Alvállalkozók, akik részt vesznek személyes adatok kezelésében:

 • Botka József, egyéni vállalkozó
  Cegléd 2700, Venyige köz 3.
 • Monek Nóra, egyéni vállalkozó
  9970 Szentgotthárd, Apáti utca 4
 • Valóczy Károly, egyéni vállalkozó
  7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos lakótelep 5 4 1 a

Kelt: Cegléd, 2020. szeptember 1.

 

Ha van még bármilyen kérdésed a programmal kapcsolatban, írj nekem egy üzenetet a hello@vallalkozzanyu.hu e-mailre, és készséggel válaszolok!

©2020 Vállalkozz Anyu! Club | ÁSZF | Adatkezelés | Impresszum